Приемен Додатна Дополнителна

НаставникПредметПриемен денчасДодатначасДополнителначас
Александра Пекевскаанглиски јазиксреда4 чассреда7 часпонеделник7 час
Грозданка Стојковаанглиски јазикпонеделник4 часпонеделник8 чассреда7 час
Наташа Стамболискаанглиски јазикпонеделник4 часвторник6 часвторник6 час
Марија Насковскабиологијавторник4 чассреда6 чассреда7 час
Наташа Велковскагеографија / природни науки / историја и општествовторник6 чассреда8 часчетврток8 час
Габриела Граорковскагеографија/ нашата таковинавторник3 часчетврток8 часчетврток8 час
Ана Арсоскагермански јазиквторник5 чассреда8 чассреда8 час
Маја Јакимовскаетика во религиивторник5 часпонеделник8 часпонеделник8 час
Билјана Величковскаетика/граѓанско образованиепонеделник5 часпонеделник8 часвторник7 час
Вања СпирковскаИнформатика и програмирањевторник3 часвторник6 часвторник7 час
Ивица Трајковскиисторија/историја и општествочетврток3 часпеток8 часпеток8 час
Божо Бубалоисторија/историја и општество / истражување на родниот крајпонеделник6 часпонеделник8 часпонеделник7 час
Маја Ристовскаликовно образованиесреда4 часчетврток7 часчетврток7 час
Лидија Паневскамакедонски јазикпонеделник4 часпеток6 чассреда6 час
Митра Цилевскамакедонски јазиксреда6 часпонеделник7 часпонеделник7 час
Соња Дракуловска Богдановскамакедонски јазик / изборен во 6 одд. / вештини за живеењепеток4 часвторник8 часвторник8 час
Бети Стојоска Стојановскаматематикавторник2 часпонеделник8 часпонеделник8 час
Катерина Стаменковиќматематикасреда1 чассреда6 чассреда6 час
Весна Кочовска Ивановскаматематика / иновациипонеделник6 часвторник8 часвторник8 час
Бојана Петровиќ Алексовамузичко образованиевторник3 чассреда8 часпеток6 час
Катерина Георгиевскатехничко образование и информатикачетврток3 чассреда5 чассреда5 час
Аида Петровскафизикапонеделник5 часпонеделник8 часпонеделник8 час
Рада Манчевафизикапеток5 часпеток6 часпеток6 час
Анета Гоцевафизичко и здравствено образованиепонеделник5 часчетврток8 часпеток8 час
Јован Миловскифизичко и здравствено образованиечетврток2 чассреда8 часчетврток8 час
Зорица Ајановскафранцуски јазик / вештини за живеењечетврток7 часчетврток7 часчетврток7 час
Марија Апостоловахемија / природни наукичетврток4 часвторник8 часвторник8 час