Aктивности по предметот природни науки

Екосистемот е еден бескрајно сложен, динамичен систем на заемно поврзани делови кои дејствуваат еден врз друг, директно или индиректно.  Учениците од 6то одделение по природни науки ги претставија сите екосистеми на уникатен и креативен начин. Браво за  6а, 6б, 6в и 6г одделение за 3Д моделите.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе