Целосна дезинсекција и дератизација на училиштето

На 29.08. 2022 беше направена целосна дезинсекција и дератизација на училиштето.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе