Додатна настава

Наставник Предмет Ден Час
Митра Цилевска македонски јазик понеделник 7,8 час
Лидија Паневска македонски јазик среда 7,8 час
Ивана Јакимовска Петровска македонски јазик понеделник 8 час
Соња Димитрова англиски јазик вторник 8 час
Грозданка Стојковска англиски јазик петок 6,7 час
Анита Трајковска англиски јазик среда 7 час
Јулијана Митевска англиски јазик вторник 8 час
Зоре Живаљевиќ француски јазик среда 4 час
Сава Димовска француски јазик четврток 6,7,час
Петар Радосављевиќ руски јазик четврток 7 час
Бети Стојоска Стојановска математика четврток 8 час
Катерина Стаменковиќ математика вторник 6 час
Лолита Трајковска математика среда 8 час
Стојна Јовановска историја понеделник 8 час
Лидија Апостолова Рамос географија/
природни науки
понеделник 8 час
Билјана Георгиевска етика/
граѓанско образование
среда 8 час
Благородна Ѓелова биологија/
хемија
среда 7 час
Аида Петровска физика вторник 8 час
Катерина Георгиевска информатика/
техничко образование
среда
четврток
8 час
7 час
Маја Ристовска ликовно образование  четврток 7 час
Славјанка Димова музичко образование  петок 7 час
Анета Гоцева

физичко и здравствено образование

 среда 7 час
Бранко Трајковски физичко издравствено образование  четврток 7 час
Ружа Стојковиќ етика на религии среда 8 час

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе