Дополнителна настава

Наставник Предмет Ден Час
Митра Цилевска македонски јазик петок 7,8 час
Лидија Паневска македонски јазик петок 7 час
Ивана Јакимовска Петровска македонски јазик понеделник 7 час
Соња Димитрова англиски јазик понеделник 8 час
Грозданка Стојковска англиски јазик понеделник 7,8 час
Анита Трајковска англиски јазик понеделник 7 час
Јулијана Митевска англиски јазик вторник 7 час
Зоре Живаљевиќ француски јазик петок 7 час
Сава Димовска француски јазик понеделник 7,8 час
Петар Радосављевиќ руски јазик четврток 7 час
Бети Стојоска Стојановска математика четврток 7 час
Катерина Стаменковиќ математика понеделник 7 час
Лолита Трајковска математика среда 7 час
Стојна Јовановска историја понеделник 7 час
Лидија Апостолова Рамос географија/
природни науки
среда 7 час
Нада Молеровиќ историја четврток 7 час
Габриела Граорковска

географија/ природни науки

вторник 6,7 час
Билјана Георгиевска етика/
граѓанско обр.
понеделник 8 час
Благородна Ѓелова биологија/
хемија
вторник 7 час
Аида Петровска физика вторник 8 час
Катерина Георгиевска информатика/
техничко обр.

четврток

среда

7 час
8 час
Маја Ристовска ликовно образование четврток 7  час
Славјанка Димова музичко образование петок 6 час
Анета Гоцева физичко и
здр. обр.
четврток 7 час
Бранко Трајковски физичко и
здр. обр.
вторник 7 час
Ружа Стојковиќ етика на религии среда 8 час

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе