Финансиски податоци

Финансиски податоци за 2020 година

Сметки 545,903,719,579

Финансиски податоци за 2018 година

Сметки 311, 313, 603, 719 и 785

Финансиски податоци за 2017 година

Сметка 311 (документот содржи: Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи, СПД и Посебни податоци)

Сметка 313 (документот содржи: Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи, СПД и Посебни податоци)

Сметка 719 (документот содржи: Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи, СПД и Посебни податоци)

Финансиски податоци за 2016 година

Сметка 603 (документот содржи: Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи, СПД и Посебни податоци)

Сметка 787 (документот содржи: Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи, СПД и Посебни податоци)

Сметка 903 (документот содржи: Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи, СПД и Посебни податоци)

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе