Годишна програма на училиштето, распореди и екскурзии.

– „Повеќе…“

Почитувани, на линковите подолу можете да ги превземете документите за годишната програма на училиштето, распореди за настава како и распоред за екскурзии и други вонучилишни активности.
ООУ „Димитар Миладинов“ ,Центар , Скопје

Ве молиме клинкете на линкот подолу(текстот со подвлечена линија):

Додатна
и дополнителна настава -предметна настава-

Додатна
и дополнителна настава -одделенска настава-

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
на
ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ “

ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“

Програма
за екскурзии, излети и други вонучилишни активности

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе