И ние сме за мир !!!

Учениците од одделенска настава со проектно изучување на рускиот јазик земаа активно учество во приредбата повод Светскиот ден на мирот и ја испратија својата порака: И ние сме за мир!!!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе