Изборни предмети

одделение
изборни предмети I II III IV V
фонт на часови неделно годишно неделно годишно неделно годишно неделно годишно неделно годишно
работа со компјутер 2 72
творештво 1 36 1 36
одделение
изборни предмети VI VII VIII/9 VIII/8
фонт на часови неделно годишно неделно годишно неделно годишно неделно годишно
класична култура на европската цивилизација 2 72
етика на религии 2 72
вештини за живеење 2 72 2 72
изборен спорт 2 72 2 72
проекти од ликовна уметност 2 72 2 72
проекти од музичка уметност 2 72
проекти од информатика 2 72

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе