Изнајмување на простор во училиштето

– Повеќе…


Во врска со согласноста на Градоначалникот на Општина Центар бр. 09-2739/3 од 01.07.2020 година, директорот на ООУ Димитар Миладинов Центар, Скопје на 16.10.2020 година, донесе
О Д Л У К А
За спроведување постапка за давање на користење училишен простор во

ООУ “Димитар Миладинов” Центар, Скопје

Според наведеното:

1. Деловен простор од 100 м2

-намена на просторот се канцелариски простории.
-времетраење и начин на користење на просторот – согласно член 13 на Одлука на Совет на Општина Центар бр. 08-4089/42 од 18.09.2018.

2. Деловен простор од 200 м2

-намена на просторот се магацински простории.
-времетраење и начин на користење на просторот – согласно член 13 на Одлука на Совет на Општина Центар бр. 08-4089/42 од 18.09.2018.

3. Деловен простор од 132 м2

-намена на просторот канцелариски простории
– времетраење и начин на користење на просторот – согласно член 13 на Одлука на Совет на Општина Центар бр. 08-4089/42 од 18.09.2018.

4. Спортско игралиште со трева

-намена на просторот е спорт и рекреација на деца и возрасни
– времетраење и начин на користење на просторот – согласно член 13 на Одлука на Совет на Општина Центар бр. 08-4089/42 од 18.09.2018.

5. Фискултурна сала:

-намена на просторот е спорт и рекреација на деца и возрасни
– времетраење и начин на користење на просторот, по час (60 мин) на определено време
До 1 учебна година но по потреба и за подолг или пократок временски период.

6. Свечана сала:

-намена на просторот е спорт и рекреација на деца и возрасни
-времетраење и начин на користење на просторот, по час (60 мин) на определено време
До 1 учебна година но по потреба и за подолг или пократок временски период.

Директор,

Марија Варсамис Симоновска

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе