Јавен повик за образовна асистенција

– „Повеќе…“

Почитувани

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за основно образование за поддршка на учењето за учениците со попреченост училиштето обезбедува образовни асистенти.
Согласно новите надлежности училиштата со ресурсен центар ја обезбедуваат услугата образовна асистенција за учениците со попреченост кои добиле препорака за истото од Комисијата за функционална проценка за општините кои согласно Решението за реонизација за соработка на општинските основни училишта со основните училишта со ресурсен центар бр.12-1861/1 од 02.02.2021 им се утврдени како реони за соработка и обезбедување на поддршка.

Од овие причини Основно училиште со ресурен центар „ИДНИНА„ Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес на услугата образовна асистенција за учебната 2021/2022 година .Врз основа на насоките од МОН општинските основни училишта од општините Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Куманово, Липково, Центар, Гази Баба, Бутел,Чаир,Шуто Оризари, Зелениково, Петровец, Илинден, Арачиново,Чучер Сандево потребно е да го споделите линкот во прилог на вашите Веб страни и социјални мрежи.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе