Настава

Реден бр.

Предмети

Неделен фонд

 

 

VI/9

VI/8

VII

VIII

1.

Задолжителни предмети

Македонски јазик

4

4

4

4

2.

Англиски јазик

3

3

3

3

3.

Француски /Руски јазик 
(втор странски јазик)

2

2

2

2

4.

Математика

4

4

4

4

5.

Историја

2

2

2

2

6.

Географија

/

2

2

2

7.

Природни науки

3

/

/

/

8.

Биологија

/

2

2

2

9.

Етика

/

1

/

/

10.

Хемија

/

/

2

2

11.

Физика

/

/

2

2

12.

Граѓанско образование

/

/

1

1

13.

Ликовно образование

1

1

1

1

14.

Музичко образование

1

1

1

1

15.

Техничко образование

1

1

/

/

16.

Информатика

2

1

/

/

17.

Физичко  и здравствено образование

3

3

3

3

18.

Одделенска заедница

1

1

1

1

19.

Изборни предмети

Класична култура во европските цивилизации

2

/

/

/

20.

Етика  на религии

2

/

/

/

21.

Животни вештини

/

2

2

2

22.

Проекти од музичка уметност

/

/

/

2

23.

Проекти од ликовна уметност

/

2

2

2

24.

 

Дополнителна настава

1

2

2

2

25.

 

Додатна настава

1

2

2

2

 

Распоред за дополнителна и додатна настава 2022/2023 

 

 

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе