План и протокол 2021/2022

Почитувани,
Подолу ќе ги најдете двата документи од МОН за протокол на основни училишта како и планот за одржување настава.
Ве молиме клинкете на линкот подолу (текстот со подвлечена линија):

План за пдржуваое на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/22 година

Протокол