Работилница РЕЦИКЛИРАЈ-КРЕИРАЈ

Интегрирана настава -Запознавање на околината-додатна настава, Работа со компјутери, Ликовно образование
Наставен час во III в одделение во ОУ Димитар Миладинов – Скопје, одд.наставник Орданка Мицкова.

 

 

Интегрирана настава -Запознавање на околината-додатна настава, Работа со компјутери, Ликовно образование
Наставен час во III в одделение во ОУ Димитар Миладинов – Скопје, одд.наставник Орданка Мицкова.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе