Совет на родители

Општи податоци

Советот на родители го сочинуваат родитeли на учениците во девтгодишно образование и тоа избрани членови (два) од прво до деветто одделение при основното училиштето Димитар Миладинов од Скопје  бул. Кочо Рацин бр.17 Скопје.

Во работата на Советот , родителите се должни да ги почитуваат основните одредби и членовите од статутот и правилникот  на училиштето да ја почитуваат и спроведуваат програмата за работа на советот на родители.

Делување на Советот на родители

Советот делува во рамките на училиштето, соработува и со органите на локалната самоуправа, градот Скопје и други органи во државата.

Главните активности на советот на родители се насочени кон подобрување на квалитетот и работата во воспитно образовниот процес на учениците, подобрување на  условите за работа во наставниот процес, следење на дисциплината за време на часовите и по нив , односот наставник ученик со меѓусебна комуникација и информираност за тековните случувања и настани со вработените во училиштето .

Главна цел на работата на советот на родители а заедно со наставниците и вработените во училиштето  е на нашите ученици да им создадеме непречени услови за нивно мирно, безгрижно и успешно школување во ова училиште , градење на другарството,  самодовербата, почитување на еднаквоста, да создадеме  вистински и здрави личности  за понатамошните предизвици низ образованието, професијата, семејството и животот.

Начин на работа на советот на родители

Советот на родители одржува  состанок еднаш во месецот од септември до мај, 
по потреба може и повеќе состаноци да се одржат, со задолжително присуство на мнозинството членови од прво до девето одделение, наставниците и директорот на училиштето. 
Формира комисии и работни тела за одредени области и активности во надлежност на советот на родители.

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе