Задолжителни предмети

одделение

задолжителни предмети

I

II

III

IV

V

фонд на часови

неделно

годишно неделно годишно неделно годишно неделно годишно неделно годишно

македонски јазик

6

216

6

216

6

216

5

180

5

180

математика

4

144

4

144

4

144

4

144

4

144

англиски јазик

2

72

2

72

3

108

3

108

3

108

ликовно образование

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

музичко образование

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

запознавање на околината

2

72

3

108

3

108

техничко образование

1

36

2

72

општество

2

72

2

72

природа

2

72

природни науки

2

72

физичко и здравствено образование

3

108

3

108

3

108

3

108

3

108

 

одделение

задолжителни предмети

VI

VII VIII/9 VIII/8

фонд на часови

неделно

годишно неделно годишно неделно годишно неделно годишно

македонски јазик

4

144 4 144 4 144 4 144

математика

4

144 4 144 4 144 4 144

англиски јазик

3

108

3

108

3

108

3

108

втро странски јазик:француски/руски

2

72

2

72

2

72

2

72

ликовно образование

1

36

1

36

1

36

1

36

музичко образование

1

36 1 36 1 36 1 36

техничко образование

1

36

информатика

2

72

1

36

географија

2

72

2

72

2

72

историја

2

72

2

72

2

72

2

72

етика

 1  36  –

граѓанско образование

 –  –  1  36

природни науки и техника

 3  108  –  –

биологија

 2  72  2  72  2  72

физика

 –  –  2  72  2  72

хемија

 –  2  72  2  72

физичко и здравствено образование

3

108

3

108

3

108

3

108

Напишете коментар

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе