ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ Е ВО МЕСЕЦ МАЈ

ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“

Центар,Скопје

 

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ

 

Во прво одделение во учебната 2022/23 год. се запишуваат деца кои до крајот на 2022 год. ќе наполнат 6 години.

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ Е ВО МЕСЕЦ МАЈ

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • потврда за    примените    задолжителни    вакцини    на детето, издаденаод надлежна здравствена установа;
 • потврда за   офталмолошки    преглед,   издадена   од надлежна здравствена установа;
 • потврда за    стоматолошки    преглед,    издадена    од надлежна здравствена установа;
 • фотокопија од извод од матичната книга на родени на детето;
 • лична карта на родител/старател на детето;
 • при запишување на дете со попреченост родителот/старателот е должен да достави и мислење-функционален профил од Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ-Меѓународна класификација на функционирањето (ул.„Васил  Ѓоргов“  бр.  25,во поранешниот објект на Домот за деца без родители „11Октомври“ Скопје,тел. 6091752)

Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон;

Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишувaње.

Во овој случај родителот/старателот треба да донесе согласност од училиштето од реонот во кој живее/престојува со која се одобрува истото .

 

Почитувани родители,

за навремено организирање на уписот потребно е до 25 априлда

пополните и доставите пријава за упис, електронски или во училиште.

 

пријавата ќе ја најдете на:

www.ooudimitarmiladinov.edu.mk

е- адреса: upisidimitarmiladinov@yahoo.com

 

За наредните чекори ќе Ве информираме на е-адресата што ќеја доставите во пријавата

 

Во опфатот на ООУ„Димитар Миладинов“ влегуваат следниве булевари и улици: 

 • булевари:

„Македонија“

„Кочо Рацин“(парни броеви )

 • улици:
  • „Јордан Мијалков“ (непарни броеви )
  • „Герман“
  • „11Октомври“(непарни броеви )
  • „Св. Кирил и Методиј“ (парни броеви)
  • „Христо Ботев“
  • „Даме Груев“ ( парни броеви )
  • „Филип Втори Македонски“( парни броеви )
  • „Чеде Филиповски“
  • „Мукош“
  • „Ваташа“
  • „Томе Пуре“
  • „Мирче Мацан“
  • „Тодор Палица“
  • „Мирче Ацев“
  • „Егејска“
  • „Павел Шатев“
  • „Зелен Пазар“
  • „26“ „28“ „29“ „33“ „34“ „343“

Директор – Марија Варсамис Симоновска

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе