Структура

Воспитно-образовната работа во основното училиште ја реализираат наставници и
стручни соработници
(педагог, психолог, дефектолог, специјален едукатор и рехабилитатор, социолог,
социјален работник, библиотекар и друго).


Стручни активи на наставници

  • актив на одделенски наставници
  • актив на природна група предмети
  • актив на јазично – општествена група предмети
  • актив на уметничка група предмети и спорт

Координатори

  • Славица Димитровска – координатор на одделенски наставници
  • Марија Насковска – координатор на предметни наставници

Ученички правобранител

*податоци за 2023/24 учебна година.