Настава


задолжителни предмети I – V

задолжителни предметиIIIIIIIVV
фонд на часовинеделногодишнонеделногодишнонеделногодишнонеделногодишнонеделногодишно
македонски јазик62166216621651805180
математика41444144414441444144
англиски јазик272272310831083108
ликовно образование272272272272272
музичко образование272272272272272
запознавање на околината27231083108
техничко образование136272
општество272272
природа272
природни науки272
физичко и здравствено образование31083108310831083108

изборни предмети
Наставен предметОдделениеБрој на групиНаставник
Сликање ,цртање,вајарство / Разрешување на конфликти42Лидија Бозаревска
Наташа Самарска
Образование за животни вештини / Сликање, цртање, вајарство41Снежана Христова
Емоционална писменост / Готвење52Сандра Здравеска
Даниела Гајдова
Етика во религиите / Мултикултурни работилници62Маја Јакимовска
Театарот, уметност на емоции / Мултикултурни работилници63Соња Д.Богдановска
Вештини на живеење74Зорица Ајановска
Соња Д.Богдановска
Нашата татковина85Божо Бубало
Габриела Граорковска
Проекти од музичка уметност81Бојана П.Алексова
Истражување на родниот крај93Божо Бубало
Габриела Граорковска
Проектирање81Вања Спирковска

Додатна и дополнителна настава
НаставникпредметДодатнаДополнителна
Митра Цилевскамакедонски јазикпонеделник7 часпонеделник7 час
Лидија Паневскамакедонски јазикпеток6 чассреда6 час
Соња Дракуловска Богдановскамакедонски јазик / изборен во VI / вештини на живеењевторник8 часвторник8 час
Грозданка Стојковскаанглиски јазикпонеделник8 чассреда7 час
Александра Пекевскаанглиски јазиксреда7 часпонеделник7 час
Наташа Стамболискаанглиски јазиквторник6 часвторник6 час
Зорица Ајановскафранцуски јазикчетврток7 часчетврток7 час
Ана Арсоскагермански јазиксреда8 чассреда8 час
Бети Стојоска Стојановскаматематикапонеделник8 часпонеделник8 час
Катерина Стаменковиќматематикасреда6 чассреда6 час
Весна Кочовскаматематика / иновациивторник8 часвторник8 час
Ивица Трајковскиисторија / историја и општествопеток8 часпеток8 час
Божо Бубалоисторија/историја и општество / истражување на родниот крајпонеделник8 часпонеделник7 час
Габриела Граорковскагеографија / истражување на родниот крајчетврток8 часчетврток8 час
Наташа Велковскагеографија / природни науки / историја и општествосреда8 часчетврток8 час
Марија Насковскабиологијасреда6 чассреда7 час
Аида Петровскафизикапонеделник8 часпонеделник8 час
Рада Манчевафизикапеток6 часпеток6 час
Марија Апостоловахемија / природни наукивторник8 часвторник8 час
Катерина Георгиеватехничко образование и информатикасреда5 чассреда5 час
Маја Ристовскаликовно образованиечетврток7 часчетврток7 час
Бојана Петровиќ Алексовамузичко образование/проекти од музичката уметност / хор и оркестарсреда8 часпеток6 час
Анета Гоцевафизичко и здравствено образованиечетврток8 часпеток8 час
Јован Миловскифизичко и здравствено образованиесреда8 часчетврток8 час
Билјана Величковскаетика / граѓанско образованиепонеделник8 часвторник7 час
Маја Јакимовскаетика во религиипонеделник8 часпонеделник8 час
Вања Петровскатехничко образование и информатика / информатика / програмирањевторник6 часвторник7 час

концепција за основно образование

Концепција

1 Со Н е означен неделен фонд часови, а со Г, годишен фонд часови

2 Ученикот избира два слободни изборни предмети во текот на една учебна година, еден во прво полугодие, друг во второ полугодие од листа на слободни изборни предмети утврдена во училиштето. Од I до III одд. слободните изборни предмети се реализираат како слободни активности.

3 Со предметот се нуди учење на вториот службен јазик во општината каде што е лоцирано училиштето. Учениците што учат на друг наставен јазик, може да го изберат како дополнителен предмет.

4 Предметот Албански јазик може да се учи како дополнителен изберен предмет.

5 На учениците од влашката, ромската, бошњачката, српската и турската зедница училиштето им овозможува да го изучуваат својот јазик и култура како изборен предмет, со добиена согласност од родителите. Учениците кои ќе изберат еден од овие предмети го изучуваат континуирано, како дополнителен предмет.

6 Ученикот реализира 20 часа општестсво-хуминарна работа во текот на учебната година. Доколку не ги оствари потребните часови преку учество во групни активности (како акциите во

рамки на воннаставните активности), тоа може да го стори преку самостојни активности.

7 Терминот за одржување на часот на одделенска заедница може да варира од една паралелка до друга, а неговото траење може да варира од еден до друг термин, зависно од потребите на паралелката.


изборни предмети I – V

изборни предметиIIIIIIIVV
фонд на часовинеделногодишнонеделногодишнонеделногодишнонеделногодишнонеделногодишно
работа со компјутер272
творештво136136

задолжителни предмети VI – VIII
задолжителни предметиVIVIIVIII/9VIII/8
фонд на часовинеделногодишнонеделногодишнонеделногодишнонеделногодишно
македонски јазик4144414441444144
математика4144414441444144
англиски јазик3108310831083108
втро странски јазик:француски/руски272272272272
ликовно образование136136136136
музичко образование136136136136
техничко образование136
информатика272136
географија272272272
историја272272272272
етика136
граѓанско образование136
природни науки и техника3108
биологија272272272
физика272272
хемија272272
физичко и здравствено образование3108310831083108

изборни предмети VI – VIII
изборни предметиVIVIIVIII/9VIII/8
фонд на часовинеделногодишнонеделногодишнонеделногодишнонеделногодишно
класична култура на европската цивилизација272
етика на религии272
вештини за живеење272272
изборен спорт272272
проекти од ликовна уметност272272
проекти од музичка уметност272
проекти од информатика272

*податоци за 2023/24 учебна година.