Поранешни наставници

 • Ангелина Чочоровска
 • Венера Даскаловска
 • Вера Димова
 • Вера Туџрова
 • Весела Велјановска
 • Данка Тошевска
 • Данче Ќурапова
 • Душка Јањевиќ
 • Загорка Бозбохилас
 • Златка Василевска
 • Зора Попова
 • Зора Ризинска
 • Ирена Пешевска
 • Ирина Велјановска
 • Каролина
 • Каролина Ристевска
 • Клодин Шунтова Јовановска
 • Крстана Маџовска
 • Крсте
 • Ленче Кузмановска
 • Лидија Неданоска
 • Лилјана Цибрева
 • Љубица Јовановска
 • Љубица Чочковска
 • Марија Живковиќ
 • Марија николиќ
 • Марија Сајко
 • Методија
 • Милица Џутеска
 • Мира Анастасова
 • Мира Божиновска
 • Мира Лаловиќ
 • Олга Тодоровска
 • Орданка Мицкова
 • Перса Букревска
 • Петра Паневска
 • Роза Стаменкова
 • Ружа – директор
 • Ружа Попаџиева
 • Руса Калиова
 • Сава
 • Светлана Гогова
 • Слободанка Матевска
 • Спасенија Делева
 • Трајче Гелев
 • Цана Здравевска
 • Цвета Котева
 • Атина Црвенова
 • Елена Сотировска
 • Зорка Масин
 • Рајна
 • Даниела Такашманова
 • Анка Денковска
 • Благородна Гелова
 • Тодор Печевски Гарги
 • Душанка Вугделова
 • Лидија Апостолова
 • Благородна
 • Борис
 • Марија Тасева
 • Наде Молеровиќ
 • Стојна Јовановска
 • Цветанка Митковска
 • Џуди
 • Благоја Николовски
 • Пикси
 • Душанка Поп Дучева
 • Елена Џинлевска
 • Зора Петровска
 • Марија
 • Нада Малеска
 • Ратка Хаџи Петрушева Лазарова
 • Стојка Даскаловска
 • Џинлеска
 • Алтана
 • Васка Маџарова
 • Галина Дрвошанска
 • Елена
 • Зоре
 • Олга Бисерковска
 • Пандора Танчева
 • Стојко Стојоски
 • Данче
 • Дивна Николиќ
 • Ристана Рина Николова
 • Славјанка Димова
 • Јордан Трајковски
 • Атанас
 • Благоја Ставревски
 • Божидар Јелиќ Божо
 • Светлана Марик
 • Павлина Миланова
 • Петар Перо Радосављевиќ
 • Вера Данова Сармица
 • Ратка Ѓурчинова
 • Добре Димовски
 • Васко
 • Ѓурго
 • Татјана Илиеска
 • Зора Живковиќ
 • Раде Јорданов
 • Радмила Јорданова
 • Павлина
 • Светлана Филиповска
 • Лидија Поп Јорданова
 • Вера Туџарова
 • Љубица Џоџовиќ
 • Нина Нака
 • Раде Јорданов
 • Цвета Здравковска
 • Благородна Гелева
 • Лидија Рамос
 • Кети
 • Кате
 • Маја
 • Мирјана Петровска
 • Весна

*податоци за 2023/24 учебна година.