Училиште

Визија


Мисија


Од наставни помагала училиштето располага со

  • 23 функционални ЛЦД проектори (21- статични и 2 подвижни)
  • 23 смарт табли
  • 26 печатари
  • 2 мултифункционални печатари во боја
  • 3 фотокопири
  • 48 ПЦ компјутери за наставниците и стручни соработници
  • 18 лап топи.
Име на основното училиште ООУ„Димитар Миладинов“
Адреса, место, општина Бул. „Кочо Рацин“ 17 Центар Скопје
Телефон 3161448 / 3114216
Факс 3114216
Веб-страница www.ooudimitarmiladinov.edu.mk
Е-маил oou-dimitarmiladinov-centar@schools.mk
Основано одМинистерство за образование и наука
Верификација-број на актот 10-4291/3 од 1999 година
Година на изградба 1959 година
Тип на градба тврда градба
Внатрешна површина на училиштето6417 m2
Училиштен двор14343 m2
Површина на спортски терени и  игралишта 3802 m2
Начин на загревање на  училиштетоцентрално греење
Училиштето работи во смени Една
Број на паралелки 25
Број на комбинирани паралелки /
Јазик на кој се реализира наставата Македонски јазик
ПросторијаВкупенoПовршинаСостојбаЗабелешка
Училници16905 m24
Кабинети171040 m24
Библиотека171 m24
Медијатека
Читална
Спортска сала1470 m2
Спортски терени43802 m23реконструкција
Канцеларии6161 m23
Училиштен двор114343 m23
Простор за прослави1200 m23
Кујна1141 m24
Трпезарија1131 m24
Друго4643 m24реновирање на тоалети
Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта /
Бруто површина 6417
Нето површина 3292
Број на спортски терени 3
Број на катови П + 3 ката
Број на училници 37
Број на помошни простории 15
Училишна библиотека, медијатека 
Начин на загревање на училиштето централно греење
Одд.пар.уче.Етничка и родова структура на учениците
МакедонциАлбанциТурци Срби Роми Власи други
м жмжм жмж м ж м ж м ж
53 24 27 1
II 57 35 20 /
III 78 37 38 /
IV 67 35 29 /
53 26 23 /
Вк.I-V 12 308 157 137 2
VI 74 36 34 /
VII 59 30 27 /
VIII 88 41 40 /
IX 72 40 27 1
Вк.VI IX13 293 147 128 1
Вк.I-IX 25 601 304 265 

*податоци за 2023/24 учебна година.