Инклузивен тим

  • Марија Варсамис Симоновска директор
  • Јулијана Шарановиќ педагог
  • Митра Цилеска предметен наставник
  • Ивана Крстевска одделенски наставник
  • Теа Ивановска родител
  • Ирена Милановска Славевска родител
  • Марија Јоноска Милорад Градишки дефектолог во ООУ „Гоце Делчев“ – Центар

*податоци за 2023/24 учебна година.