Стручни соработници

  • Ана Ристеска – Мурџева психолог
  • Јулијана Шарановиќ педагог
  • Дана Зафирова библиотекар
  • Соња Димитрова библиотекар
  • Марија Јоноска – дефектолог во ООУ „Гоце Делчев“ – Центар

*податоци за 2023/24 учебна година.