Одделенски раководители

ОдделениеПаралелкаНаставник
1Весна Кусакатска
Елица Филиповска
Валентина Тодоровска
Илина Вељановска
2Ивана Крстевска
Снеже Тодорова
Бранкица Петревска
Маја Трајковска
3Лидија Путиќ
Симона Анастасовска
Анета Танчева
Кристина Димчевска
Билјана Иваноска
Мирјана Бошков
4Снежана Христова
Наташа Самарска-Миланова
Лидија Бозаревска
5Сандра Здравеска
Даниела Гајдова
6Соња Дракуловска Богадонвска
Наташа Велковска
Ивица Трајковски
7Грозданка Стојковска
Анета Гоцева
Марија Апостолова
8Божо Бубало
Лидија Паневска
Јован Миловски
Бојана Петровиќ Алексова
9Весна Кочовска Ивановска
Александра Пекевска
Марија Насковска

*податоци за 2023/24 учебна година.