Упис


Која возраст може да се запише?
Кога е запишувањето?
Кои документи се потребни?
 • потврда за примените задолжителни вакцини на детето, издадена од надлежна здравствена установа;
 • потврда за офталмолошки преглед, издадена од надлежна здравствена установа;
 • потврда за стоматолошки преглед, издадена од надлежна здравствена установа;
 • фотокопија од извод од матичната книга на родени на детето;
 • лична карта на родител / старател на детето;
 • при запишување на дете со попреченост родителот/старателот е должен да достави и мислење-функционален профил од Комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ-Меѓународна класификација на функционирањето (ул.„Васил  Ѓоргов“  бр.  25,во поранешниот објект на Домот за деца без родители „11Октомври“ Скопје,тел. 6091752)
Како може да поднесеме пријава?
Кој регион и опфат е за во вашето училиште?
 • булевари:
  • „Македонија“
  • „Кочо Рацин“ ( парни броеви )
 • улици:
  • „Јордан Мијалков“ ( непарни броеви )
  • „Герман“
  • „11Октомври“ ( непарни броеви )
  • „Св. Кирил и Методиј“ ( парни броеви)
  • „Христо Ботев“
  • „Даме Груев“ ( парни броеви )
  • „Филип Втори Македонски“( парни броеви )
  • „Чеде Филиповски“
  • „Мукош“
  • „Ваташа“
  • „Томе Пуре“
  • „Мирче Мацан“
  • „Тодор Палица“
  • „Мирче Ацев“
  • „Егејска“
  • „Павел Шатев“
  • „Зелен Пазар“
  • „26“ „28“ „29“ „33“ „34“ „343“
Што треба да направиме откога ќе поднесеме пријава?

За наредните чекори ќе Ве информираме на е-адресата што ќе ја доставите во пријавата.

Дали може да се запишат ученици од друг реон или општина?

Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишувaње, и во тој случај родителот/старателот треба да донесе согласност од училиштето од реонот во кој живее /престојува.