Деновите на Франкофонија

📣Во рамки на деновите на Франкофонија, на катедрата за романски јазици и книжевност при Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје низ креативни игровни активности учениците од ООУ”Димитар Миладинов” го зајакнуваат своето познавање на француски јазик 🇫🇷