Регионалнен натпревар по математика

На 14.05.2024 год. Директорот на училиштето им ги врачи Дипломите за освоени награди на учениците од IV до IX одд. кои учествуваа на Регионалниот натпревар по математика