6-то ОДДЕЛЕНИЕ

 

ИСТОРИЈА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОД 23 до 29 МАРТ

 

ИНФОРМАТИКА

ЛИНКhttps://www.youtube.com/watch?v=MGUtCLY98V4  16.03- 27.03-2020

 

ПРИРОДНИ НАУКИ

ЛИНК

 

 

МАТЕМАТИКА 23 до 27 март

ЛИНК

 

ЕТИКА ВО РЕЛИГИИТЕ 23-27 март

ЛИНК

 

АНГЛИСКИ: 23ти март до 27ми март.
 
Почнуваме со 82ра стр во учебникот Messages,student’s book  Вежба 2 Presentation..Read the text about Exiter and write 3 things that you can do there,
После под б) Ask and answer questions..Where can you?..do something,тоа се 6 реченици
3 Key grammar, преведи ги 3те реченици на македонски
83стр Вежба 5 Presentation, прочитај го текстот за Барни и напиши..What can he see and hear?
Вежба 6 преведи ги двете реченици на македонски јазик
Вежба 7
а) одговори на двете прашања
Вежба 9 напиши краток текст/ Imagine you are on a top of a very tall building in the middle of Skopje..напиши сто гледаш од таму..споменици..Водно..итн
стр 84 must-мора, mustn’t-не смее
Вежба 1 Presentation
a) read the text
b)put the words in the right order( стави ги зборовите во правилен редослед)
2 Кеѕ grammar..преведи на македонски јазик
3 Practice must/mustn’t (сите вежби ги да се пишуваат во тетратка)
4 Reading да се прочита песничката и да пробаме да напишаме сопствена песна по дадениот пример

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Назад До Горе