Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Извешена ДДД- дезинфекција, дезинсекција и дератизација, подготвени за почеток на второто полугодие. Со оваа постапка беа опфатени сите простории во училиштето.

Второто полугодие од учебна 2023/2024 може да започне.